• Al teu costat

  Auditoria i Control és una empresa de Girona que des del 1984 es dedica al camp de l'auditoria de comptes i consultoria de gestió d'empreses, en l'àmbit local, nacional i internacional.

 • Auditoria

  L'auditoria de comptes és l'activitat que consisteix en la revisió i verificació de documents comptables.

  Som especialistes en:

  • Auditoria financera dels comptes anuals

  • Auditoria de compliment legal i/o contractual - compliance

  • Revisions limitades d'àrees específiques i estats financers intermedis

  • Auditoria d'estats financers per a la compra o venda d'empreses, due-diligence

  • Altres informes de verificació i revisió que requereixen la intervenció d'auditors segons l'organisme que ho sol·licita

  • Preparació d'empreses amb la finalitat de poder superar amb èxit una auditoria externa

  • Revisió i verificació d'estats i documents comptables subjectes a ordenament legal. Certificacions.

  • Compilació de la informació comptable i preparació d'estats financers conforme a principis de comptabilitat específics i/o internacionals.

  • Organització del departament d'auditoria interna.

 • Consultoria

  Els serveis de consultoria són d'altres serveis com el seguiment intern i analític de la realitat empresarial, entre d'altres.

  Som especialistes en:

  • Preparació i suport en els procediments pre-concursals i consursals

  • Suport en la comptabilitat

  • Implantació de la Llei de protecció de dades

  • Suport jurídico-mercantil

  • Disseny i implantació de Sistemes d'Informació, Decisió i Organització.

  • Planificació Económico-Financera.

  • Disseny de circuits administratius i de procediments interns i la seva relació amb solucions informàtiques.

  • Planificació estratègica i ajuda en la presa de decisions.

  • Diagnòstics d'empreses i estudis especials de viabilitat i insolvència.

  • Valoració d'empreses.

  • Suport en la selecció de personal directiu i estudis de remuneració.

  • Gestió d'estocs ( valoracions - establiment de criteris intern de gestió i seguiment - inventaris i planificació operativa )

  • Liquidació, fusió i adquisició d'empreses.

  • Actuacions com a experts independents i pèrits judicials en àmbits mercantils, laborals i financers.

  • Actuacions com a administradors concursals ( pre concursal - concursal )

  • Altres

Novetats