• Al teu costat

  Auditoria i Control és una empresa de Girona que des del 1984 es dedica al camp de l'auditoria de comptes i consultoria de gestió d'empreses, en l'àmbit local, nacional i internacional.

 • Auditoria

  L'auditoria de comptes és l'activitat que consisteix en la revisió i verificació de documents comptables.

  Som especialistes en:

  • Auditoria financera dels comptes anuals

  • Auditoria de compliment legal i/o contractual - compliance

  • Revisions limitades d'àrees específiques i estats financers intermedis

  • Auditoria d'estats financers per a la compra o venda d'empreses, due-diligence

  • Altres informes de verificació i revisió que requereixen la intervenció d'auditors segons l'organisme que ho sol·licita

  • Preparació d'empreses amb la finalitat de poder superar amb èxit una auditoria externa

  • Revisió i verificació d'estats i documents comptables subjectes a ordenament legal. Certificacions.

  • Compilació de la informació comptable i preparació d'estats financers conforme a principis de comptabilitat específics i/o internacionals.

  • Organització del departament d'auditoria interna.

 • Consultoria

  Els serveis de consultoria són d'altres serveis com el seguiment intern i analític de la realitat empresarial, entre d'altres.

  Som especialistes en:

  • Preparació i suport en els procediments pre-concursals i consursals

  • Suport en la comptabilitat

  • Implantació de la Llei de protecció de dades

  • Suport jurídico-mercantil

  • Disseny i implantació de Sistemes d'Informació, Decisió i Organització.

  • Planificació Económico-Financera.

  • Disseny de circuits administratius i de procediments interns i la seva relació amb solucions informàtiques.

  • Planificació estratègica i ajuda en la presa de decisions.

  • Diagnòstics d'empreses i estudis especials de viabilitat i insolvència.

  • Valoració d'empreses.

  • Suport en la selecció de personal directiu i estudis de remuneració.

  • Gestió d'estocs ( valoracions - establiment de criteris intern de gestió i seguiment - inventaris i planificació operativa )

  • Liquidació, fusió i adquisició d'empreses.

  • Actuacions com a experts independents i pèrits judicials en àmbits mercantils, laborals i financers.

  • Actuacions com a administradors concursals ( pre concursal - concursal )

  • Altres

Novetats

 • 26/07/2022

  Entrada en vigor del Acuerdo entre España y Sudáfrica sobre supresión del requisito de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos

  Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre s...

 • 25/07/2022

  Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias

  Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio co...

 • 21/07/2022

  Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el tercer trimestre de 2022

  Resolución de 17 de junio de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupa...

 • 21/07/2022

  Sistema de acogida de protección internacional

  Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internaci...

 • 20/07/2022

  Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2022

  Resolución de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de c...

 • 20/07/2022

  Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2022

  Resolución de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de c...

 • 20/07/2022

  Modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad marítima

  Real Decreto 587/2022, de 19 de julio, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad ma...

 • 19/07/2022

  Modificación del XXIII Convenio colectivo nacional de autoescuelas

  Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la modificaci...

 • 19/07/2022

  Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos

  Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio col...

 • 18/07/2022

  Modificados los modelos del Anexo y otras cuestiones por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal

  Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modific...